Bị Ban 1 VAC Ban
0 Game Ban
Ban cuối 2018-01-13
2x bị nghi ngờ

Thu thập dữ liệu

Khởi tại cập nhật (0/4)